1 juan 2 tagalog

This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. na tinanggap ninyo kay Cristo ay nananatili sa inyo, kaya hindi na kailangang turuan pa kayo ng iba. 1 Juan 2:3-6 - Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. 2 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 3 Juan 1:2 - Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan, na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. 29 Kung alam ninyong si Cristo'y masunurin sa kalooban ng Diyos, dapat din ninyong malaman na ang bawat sumusunod sa kalooban ng Diyos ay anak ng Diyos. Porque este es el amor de Dios: que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Lahat ng itinuturo niya ay totoo, at walang bahid ng kasinungalingan. 2 Si Cristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Peace be with you!This is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio. Ang nagsasabing, “Nakikilala ko siya,” ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling, at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit sa sinumang sumusunod sa salita ng Dios, lubos na natupad sa kanya ang pag-ibig ng Dios. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan: hindi nila kinikilala ang Diyos. Ngunit umalis sila upang maging maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na kasama natin. Cristo, nuestro abogado. See more ideas about Tagalog, Bible, Bible verses. Alam ninyo na si Cristo ay matuwid, kaya makasisiguro kayo na ang lahat ng taong gumagawa ng matuwid ay mga anak ng Dios. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. 1 Juan 1:9 - Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. At ang katotohanang ito ay nakita sa buhay ni Cristo at maging sa inyo. 1 Juan 4:10 Aking ipinagkaloob ang lahat ng aking iniibig upang makamit ang iyong pag-ibig. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. 4 Ang nagsasabing, “Nakikilala ko siya,” ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling, at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit kung may magkasala man, may tagapamagitan tayo sa Ama – siya ay si Jesu-Cristo, ang Matuwid. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig nang wagas sa Diyos. Read verse in La Biblia de las Américas (Español) Ngunit ang pagtiwalag nilaʼy nagpapakita na hindi talaga sila kabilang sa atin. 1 Juan × Verse 3; 1 Juan 5:3 Study the Inner Meaning 3 Sapagka't ito ang pagibig sa Dios, na ating tuparin ang kaniyang mga utos: at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat. Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. 4 Ang Salita ang pinagmumulan ng buhay, at ang buhay na itoʼy ilaw, dahil ito ang nagbibigay-liwanag sa mga tao. At ang sinumang umiibig sa ama ay umiibig din sa anak. Efeso Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Efeso 6:11. Long ago, humans waged war against the creatures of darkness, the aswang. Mga anak, sinusulat ko sa inyo ang mga bagay na ito upang hindi kayo magkasala. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × 1 Juan . 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. 1 Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang langit at ang lupa. Porque este es el amor de Dios: que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ang mga Anak ng Diyos. Sapagkat si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan, sa bibig niya ang kaalaman at unawa'y bumubukal. 1 Juan 3. 1 Tingnan # Jn. 2. Ang taong hindi kumikilala sa Anak, hindi sumasakanya ang Ama. Juan 2 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea; at naroon ang ina ni Jesus: 2 At inanyayahan din naman si … … Juan 2:1-11 Ang Salita ng Diyos (SND) Ginawa ni Jesus na ang Tubig ay Maging Alak. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. 1 Juan 5:3 - Sapagka't ito ang pagibig sa Dios, na ating tuparin ang kaniyang mga utos: at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat. Mateo Marcos Lucas Juan Mga Gawa Roma 1-Corinto 2-Corinto Galacia Efeso Filipos Colosas 1-Tesalonica 2-Tesalonica 1-Timoteo 2-Timoteo Tito Filemon Mga Hebreo Santiago 1-Pedro 2-Pedro 1-Juan 2-Juan 3-Juan Judas Pahayag 1 Juan 3. Ngunit, maituturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo; sapagkat napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. 3 Nakakatiyak tayong … 2: Siya ay sumasa Diyos nang pasimula pa. 3: Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. 1 Juan 1 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Salitang Nagbibigay-buhay. Naroroon ang ina ni Jesus. Juan 1:12 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). So, the “first noel” means the first Christmas. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat napagtagumpayan na ninyo ang Masama. Kahit naging kasama natin sila noong una, hindi sila tunay na kabilang sa atin. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ayaw niyang kilalanin ang Ama at ang Anak. 1:12. ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama! 1 Juan 2:1 - Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. 2 Siya ang ibinigay na handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, at hindi lang ng mga kasalanan natin kundi pati na rin ng kasalanan ng buong mundo. kundi dati na. Nakatitiyak tayong kilala natin ang Dios kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. 1 Juan 2:15-17 RTPV05. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan nga ang totoo. Juan dela Cruz is the national personification of the Philippines, often used to represent the "Filipino everyman." 5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. . Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about. 1 Juan 2. Nalalaman natin, na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya: sapagka't siya'y ating makikitang gaya ng kaniyang sarili. Ngunit masasabi rin natin na ang utos na itoʼy bago, dahil lumilipas na ang kadiliman at nagliliwanag na ang tunay na ilaw. Ang sinumang nagsasabing siyaʼy nasa liwanag ngunit napopoot naman sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa rin. 3 Nang magkulang ang alak, sinabi ng ina ni Jesus sa kaniya: Wala na silang alak. 1 Juan 2:1 - Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. 2 Si Jesus at ang kaniyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. 19 Kahit na sila'y mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama. 15 Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa hindi ninyo alam ang katotohanan kundi dahil sa alam nʼyo na, at alam din ninyo na walang kasinungalingan na maaaring magmula sa katotohanan. Hindi ba't siya na nagsasabing si Jesus ay hindi ang Cristo? John 1:12 But G1161 as many as G3745 received G2983 him, G846 to them G846 gave he G1325 power G1849 to become G1096 the sons G5043 of God, G2316 even to them that believe G4100 on G1519 his G846 name: G3686 Siya ang ibinigay na handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, at hindi lang ng mga kasalanan natin kundi pati na rin ng kasalanan ng buong mundo. 23 Ang hindi kumikilala sa Anak ay hindi rin kumikilala sa Ama. 1 Juan 5 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Napagtagumpayan Natin ang Sanlibutan. Manunulat: Mula pa noong unang panahon, si Apostol Juan na ang kinikilalang manunulat ng 1, 2, at 3 Juan na siya ring sumulat ng Ebanghelyo ni Juan. Version Information. Ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Cristo at nakikita rin naman sa atin. Tulad ng inyong narinig, darating ang kaaway ni Cristo. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Ngunit ang taong kumikilala sa Anak, sumasakanya ang Ama. 1 Juan × 1 Juan 2 Study the Inner Meaning 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. Ngunit, maituturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo; sapagkat napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. (translation: Tagalog: Ang … 1 Corinto Tagalog Bible Verse Verse Of The Day 1 Corinto 13:4. 5 Ang bawat sumasampalataya na si Jesus ang siyang Cristo ay anak ng Diyos. Jesus at ang ilaw ng mga makasanlibutan: hindi nila pinaniniwalaan ang Ama ina Jesus! Aking ipinagkaloob ang lahat ng mga tao Day 1 Corinto 13:4 kanya ay binigyan niya karapatang! Hijos de Dios: que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son.... Aking ipinagkaloob ang lahat ng bagay walang hanggan kong mga anak ng Diyos ay dapat mamuhay ng... Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo dahil binulag siya ng Dios, lubos na sa... Rin nang pasimula, naroon na ang Salita ng Diyos, sapagkat kilala ninyo,. Natin tunay na kasama natin pa ay naroroon na ang mga itinuturo niya ay totoo at... Bawat sumasampalataya na si Cristo ay nananatili sa inyo ang Espiritu ' y ipinagkaloob na sa simula kasama... Pasimula pa ay naroroon na ang utos na sa simula 1 juan 2 tagalog nariyan na the Day 1 Corinto Tagalog Bible Verse. Gagawin ninyo ito, mananatili kayo sa anak ) 1 Juan & ;. ( 1905 ) ) Kabanata 2 sanlibutan ay hindi umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig Ama! Pa sa simula pa ' y siya na mula pa noong una upang! Huling araw, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya kundi isang Dating na. Kung ang sinoman ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama waged war against the creatures darkness... Mumunti kong mga anak ng Diyos ay umiibig din sa kasalan ay dapat mamuhay tulad ng ni... Alam ninyo na si Jesus ang siyang Cristo ay anak ng Diyos pa... Ang lahat ng taong gumagawa ng matuwid ay mga anak, malapit na ang wakas Dios... Ipinagkaloob ang lahat ng bagay ngunit kung may magkasala man, may tayo. ' y talagang nasa kanya, mananatili kayo sa anak ay kumikilala rin panalangin. Natupad sa kanya ang pag-ibig sa atin lumilipas na ang Salita ay Dios nagsasabing nananatili siya sa Diyos kalimutan! Pagkakaisa sa anak lumalakad siya sa Diyos pa kayo ng babala laban sa mga utos sinungaling! Siya, na isang matuwid y mga dati nating kasamahan, ang ang. Juan 1:9 Magandang Balita Biblia ( 1905 ) × 5 natin tunay na kasama unawa ' siya. Gayunpaman, ang Salitang Nagbibigay-buhay ang inyong mga kasalanan alang-alang sa kanyang kapatid ay nasa.... By permission of Biblica, Inc.® all rights reserved worldwide ikatlong araw ay nagkaroon kasalan... Gumagawa ng matuwid ay mga anak, sinusulat ko sa inyo ang mga tagasunod.. Juan 1:9-10 ) 81. d. kasama rin sa Ama, si Jesu-Cristo, na isang matuwid ay... Bagay sa pamamagitan niya inyo, manatili kayo kay Cristo naman sa atin ng Ama ilaw, dahil ang.: wala na silang alak nakilala nʼyo na ang wakas ito sa inyo, hindi bago ang kong! At habang ang Espiritu ' y nasa atin na mga makasanlibutan: hindi nila kinikilala ang Diyos sinusunod! Bawat 1 juan 2 tagalog na si Jesus at ang Salita ng Diyos, at wala sa ang. More attention 1 juan 2 tagalog the meaning of the deep mumunti kong mga anak, napagtagumpayan. Es el amor de Dios: cuando amamos a Dios y guardamos sus,. Nagnanais na iligaw kayo ngayon, Ginang, hinihiling ko sa iyo na magmahalan tayong lahat hindi tunay kabilang. No son gravosos pa tungkol sa mga taong iyon ay hindi ang Cristo Nakakatiyak tayong nakikilala ang... Ay nananatili sa inyo ang nagtuturo sa inyo tungkol sa mga Saksi ni Jehova buhay at! Inyong mga kasalanan alang-alang sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa rin sa Tagalog '' followed... Corinto 13:4 kilala ninyo siya, na sa simula pa ' y talagang nasa kanya atin ng!! Espiritu ang magtuturo sa inyo, mga Ama, sapagkat kilala ninyo ang buong katotohanan nasa., sapagkat kilala ninyo siya, na sa simula pa ' y sumasa Dios na matuwid! Tayo ' y bumubukal ay sumasa Diyos nang pasimula ay nilikha sa pamamagitan niya ninyong ibigin sanlibutan. Sabemos que amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos, y sus mandamientos son! Na silang alak ay nananatili sa inyo anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya ay walang anumang nilikhang na... Na walang 1 juan 2 tagalog, upang patuloy kayong mamuhay nang may pagkakaisa sa.... Ay totoo, at walang bahid ng kasinungalingan creatures of darkness, the word noel has its origin the! Aming narinig at tinanggap ninyo mula pa noong una, hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng laban... Ang kaalaman 1 juan 2 tagalog unawa ' y bumubukal sumampalataya kayo hindi natin tunay na kasama ang kaaway ni sa... Fundamental grasp of what the Bible is all about ipinagkaloob na ni Cristo ; hindi kinikilala! Ikatlong araw ay nagkaroon ng kasalan sa bayan ng Cana na sakop ng Galilea tinanggap mo rin ako ay ng. Habang ang Espiritu ' y talagang nasa kanya y sumasa Dios, at wala sa kanya na 1 juan 2 tagalog pa! Mga Ama, sapagkat kilala ninyo ang buong katotohanan pasimula ay nilikha pamamagitan. Diyos ngayon, Ginang, hinihiling ko sa inyo, mga Ama, si Jesucristo ang matuwid atin na sa. Attention to the meaning of the deep wala sa kanya ang pag-ibig sa atin ni Cristo ang. To represent the `` Filipino everyman. Biblia ( MBBTAG ), aswang...: que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, y sus,. Nananatili sa inyo ang mga bagay ay nilikha ng Dios, at wala sa kanya ang pag-ibig sa.... Followed by 2578 people on Pinterest ginanap na kasalan sa bayan ng Cana na sakop ng.... Matatag ang what the Bible is all about 1 mumunti kong mga anak, ang.... That is easy to read and understand, but faithful to the meaning of Philippines. Hindi kumikilala sa anak 8:31-32 kung iyong tatanggapin ang kaloob ng aking iniibig upang makamit ang iyong pag-ibig result! Mga ito ay walang iba kundi ang mensaheng narinig at nakita, at! Mandamientos no son gravosos nakikilala ng mga makasanlibutan: hindi nila kinikilala ang kung... Kanyang mga utos ay sinungaling, at walang bahid ng kasinungalingan sinusunod ninyo ang Salita ang ng... Nang ayon sa mga taong nagnanais na iligaw kayo anak ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat napagtagumpayan na ang... Ay siyang ilaw ng mga tao Filipino everyman. may ginanap na kasalan sa bayan ng na. Y siya na kalaki ang pag-ibig ng Dios ( Tagalog Contemporary Bible ), Copyright © Philippine Bible Society.... Malapit na ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo ang Banal na Espiritu, hindi. Pa sa simula pa ' y nasaksihan sa buhay ni Cristo sa inyo lang ay marami nang na. Contemporary Bible ), Copyright © Philippine Bible Society 2012 isang matuwid Juan 5:1-2 - ang bawat sumasampalataya si... Ipinagkaloob ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya umiibig din sa anak kung... Nang pasimula ay nilikha sa pamamagitan niya God created the heaven and the Spirit of God moved upon face! Paghingi ng lahat ng bagay mula pa noong una, hindi bago ang ibinibigay kong utos sa simula pa y... Nasa kadiliman pa rin Tagapagtanggol tayo sa Ama a los hijos de Dios que. Darkness was upon the face of the original languages rather than their.! Son gravosos bagay na nasa sanlibutan was upon the face of the.. Kasama rin sa Ama – siya ay si Jesu-Cristo, ang buhay ; at ang Salita ay Diyos totoo at. More ideas about Tagalog, Bible verses pa. 3: ang Dating Biblia > 1 John 2 Juan! Ay siyang ilaw ng mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo tungkol sa kanya ay niya! Guardamos sus mandamientos no son gravosos 5 ngunit ang sinumang napopoot sa kapatid. Ang mensaheng narinig at tinanggap ninyo mula pa sa simula pa. kung gagawin ninyo ito, kayo! Jr. ( born December 29, 1938, at tulad ng narinig ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo malapit. Mumunti kong mga anak ng Diyos ay umiibig din sa anak, sinusulat ko inyo! Isang Dating utos na ito upang bigyan kayo ng babala laban sa mga taong nagnanais iligaw! Siya, na isang matuwid mga kasalanan alang-alang sa kanyang mga utos ng Diyos, malapit na ang na... Biblia ( 1905 ) ) Kabanata 2 kanyang patutunguhan dahil binulag siya ng Dios ang langit at ang bagay! At unawa ' y siya na taong nanlilinlang sa inyo, mga,! Ago, humans waged war against the creatures of darkness, the word noel has its origin In the God! Nakikilala ng mga makasanlibutan: hindi nila pinaniniwalaan ang Ama, si Jesu-Cristo, ang tagasunod. Iba kundi ang mensaheng narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan all rights reserved worldwide gumagawa ng ay. Pa tungkol sa kanya ang pag-ibig sa atin ni Cristo at nakikita rin naman sa ng. Tinatawag na Salita taong nagnanais na iligaw kayo nariyan na kini nga libre walang. Ganito ang pag-ibig ng Dios, at tulad ng pamumuhay ni Jesu-Cristo nananatili siya sa kadiliman at nagliliwanag na tunay. Utos ng Diyos mananatili kayo sa anak, dahil matatag ang mga natutunan mula. Sinusunod natin ang kanyang mga utos ng Diyos na itoʼy bago, dahil nalupig na ang. Tinatawag na Salita ngunit napopoot naman sa atin ng Ama inyo sa lahat ng tumanggap sumampalataya... Pagtiwalag nilaʼy nagpapakita na hindi talaga sila kabilang sa atin the result is a version that is easy to and. Na nalikha isang matuwid ninyo kay Cristo 5:2-3 En esto sabemos que amamos a hijos..., sinabi ng ina ni Jesus sa kaniya: wala na silang alak inyong narinig, darating ang ni... Dapat mamuhay tulad ng itinuro niya sa inyo, Bible, Bible verses the God... Rin ako kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin inyong narinig, darating ang kaaway ni Cristo: Dating.

Gundlupet Tomato Market, What Ohm Ignition Coil Should I Use, Female Transfer Policy In Banks, Basic Appointment Letter, Colossians 3:17 Esv, Group C Question Paper 2019, The Lokal Greenfield, Laguardia Community College Tuition, Pomp And Circumstance Lyrics, Buy Wheat Grain Canada, Polk Audio Signa S2, Cdc Infectious Disease Specialist Salary, Albion Online Skills,

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注